Luofan

Luofan

Jīnmén yóuyú zǎoqí dìjímínpín, shēngcún tiáojiàn búyì, zì shíjiǔ shìjì zhōngyè zhì èrshí shìjì chū, dàliàng de jīnmén rén wèi le gǎishàn jiātíng shēngjì, dùhǎi xià nányáng děng dì fāzhǎn. Cǐ jǔ jīnmén huà chēng wéi `luòfān’, shì yóuyú nányáng wèiyú jīnmén de nánfāng qiě dāngshí bǐ jīnmén gèng wǎn kāifā, suǒyǐ chēng wéi `luò’;`fān’ zé shì hànrén duìyú fēi běn zú dìqū huò mínzú de chēnghu. Zhèxiē chūyángkè zài jīnmén huà zhōngcháng bèi chēng wéi `fānkè’, xià nányáng fāzhǎn zé chēng wéi `luò fān’.

Written by Yang, Huiling