Cultural Words

Cultural Words

Haiyinsi

Hǎiyìnsì wèiyú jīnmén tài wǔshān shàng, xiāngchuán zì sòngdài jí cún, yīn jīnmén dǎo yú hǎizhōng yǒurú fāngyìn ér dé míng. Yuánběn wèile qíqiú hǎishàng …

Yingchenghuang

Yíng chénghuáng xiāngchuán yuán zì qīngcháo, xiànjīn wéi jīnmén dāngdì zuìdà xíng de rào jìng huódòng. Qīng kāngxī shíjiǔ nián, zǒng bīng chén lóng jiāng …

Baoshengdadi

Bǎoshēng dàdì xiāngchuán shēng yú sòngcháo, sú xìng wú, míng běn, fújiàn zhāngzhōu bái jiāo rén. Shēngqián wéi yí wèi dàfū, guǎng shī yīyào, miàoshǒurénxīn, …

Teyuechashi

Zhèngfǔ qiān tái hòu zài gège dìfāng dōu shè yǒu zhòngbīng fángyù, yóuqí shì zài jīnmén yǔ mǎzǔ děng lídǎo. Dāngshí zài jīnmén zhùjūn de …

Luofan

Jīnmén yóuyú zǎoqí dìjímínpín, shēngcún tiáojiàn búyì, zì shíjiǔ shìjì zhōngyè zhì èrshí shìjì chū, dàliàng de jīnmén rén wèi le gǎishàn jiātíng shēngjì, dùhǎi …

Gongtang

Gòngtáng shì jīnmén zàidìrén cháyúfànhòu de xiǎo diǎnxīn, yěshì guānguāng kè zuì’ài de bàn shǒu lǐ zhī yī. Gòngtáng de lìshǐ xiāngdāng yōujiǔ, qí láiyuán …

Zongci

Jīnmén zì sòngdài shǐ jí yǒu xiān mín yírù, chóngjìng zǔxiān zài hànrén chuántǒng sīwéi zhōng wéi zōngzú lúnlǐ de zuì jiā tǐxiàn. Zǎonián yóuyú …

Yanglou

Shíjiǔ shìjì zhōngyè zhì èrshí shìjì chū, dàliàng de jīnmén rén wèi le gǎishàn jiātíng shēngjì, dùhǎi zhì nányáng fāzhǎn. Zhèxiē chūyángkè shìyè yǒu chéng …