National Quemoy University Chinese Language Center

Staff Introduction

Staff Introduction

CLC Members

Name Xu Yumin
Title Director of Chinese Language Center/Chief Instructor
Email ymhsu@nqu.edu.tw
Contact number 082-313-503/082-313-410

Research fields: Chinese language teaching, Chinese Philosophy

Name Chen Junwei
Title Postdoctoral researcher/On-duty tutor
Email Clcman202006@nqu.edu.tw
Contact number  082-313-503

Name Chen Yujie
Title Full-time teacher/On-duty tutor
Email jerrylove369@gmail.com
Contact number  082-313-503

Name Guo Yuhan
Title Assistant (part-time)

Teacher Assistant

Ke Junteng
Zheng Mingxuan
Yang Aihua
Zhang Weishan
Chen Zhiyun
Wu Tingxuan
Du Yijian
Qiu Yujia
Lin Yiqi
Wu Yuhan
Hou Sudan
Qiu Yuqin
Ye Jiayu
Zhan Wanting