National Quemoy University Chinese Language Center

Staff Introduction

Staff Introduction

CLC Members

Name Xu Yumin
Title Director of Chinese Language Center/Chief Instructor
Email ymhsu@nqu.edu.tw
Contact number 082-313-503/082-313-410

Research fields: Chinese language teaching, Chinese Philosophy


Name Chen Yujie
Title Full-time teacher/On-duty tutor
Email jerrylove369@gmail.com
Contact number  082-313-503

Teacher
Yang Yayan
Huang Ruoxuan
Li Minzhen
Lian Yanshan
Du Yijian
Zheng Mingxuan
Hou Deci
He Qingtian
Zhang Yihan
Li Xinbei
Teacher Assistant
Ke Junteng
Zhang Weishan
Chen Zhiyun
Xie Peini
Qu jiajun
Qiu Yujia
Lin Yiqi
Wu Yuhan
Wei Yunqi
Ye Jiayu
Zhan Wanting
Shi Bokai
Zeng Sitong