Gongtang

Gongtang

這張圖片的 alt 屬性值為空,它的檔案名稱為 文化詞03.jpg

Gòngtáng shì jīnmén zàidìrén cháyúfànhòu de xiǎo diǎnxīn, yěshì guānguāng kè zuì’ài de bàn shǒu lǐ zhī yī. Gòngtáng de lìshǐ xiāngdāng yōujiǔ, qí láiyuán zhòngshuōfēnyún, qízhōng zuìwéi tōngsú de bǎnběn shì, xiāngchuán zǎonián jīnmén dìzhí pín hàn, wúfǎ jìngòng míngguì de tèchǎn gěi cháotíng, yúshì yǒurén jiāng dāngdì shèngchǎn de huāshēng yǐ mùbàng gāng chuí qiāosuì, bìng jiārù màiyátáng zuò chéng huāshēng sū lái shàng gòng. Huángdì cháng hòu lóngxīndàyuè, shèn shì xǐhuān, biàn yī cǐ diǎnxīn yuánmíng `gāngtáng’cì míng wéi `gòngtáng’.

Written by Yang, Huiling