Luofan

Luofan

這張圖片的 alt 屬性值為空,它的檔案名稱為 文化詞04.png

Jīnmén yóuyú zǎoqí dìjímínpín, shēngcún tiáojiàn búyì, zì shíjiǔ shìjì zhōngyè zhì èrshí shìjì chū, dàliàng de jīnmén rén wèi le gǎishàn jiātíng shēngjì, dùhǎi xià nányáng děng dì fāzhǎn. Cǐ jǔ jīnmén huà chēng wéi `luòfān’, shì yóuyú nányáng wèiyú jīnmén de nánfāng qiě dāngshí bǐ jīnmén gèng wǎn kāifā, suǒyǐ chēng wéi `luò’;`fān’ zé shì hànrén duìyú fēi běn zú dìqū huò mínzú de chēnghu. Zhèxiē chūyángkè zài jīnmén huà zhōngcháng bèi chēng wéi `fānkè’, xià nányáng fāzhǎn zé chēng wéi `luò fān’.

Written by Yang, Huiling