Baoshengdadi

Baoshengdadi

Baoshengdadi

這張圖片的 alt 屬性值為空,它的檔案名稱為 文化詞06.jpg

Bǎoshēng dàdì xiāngchuán shēng yú sòngcháo, sú xìng wú, míng běn, fújiàn zhāngzhōu bái jiāo rén. Shēngqián wéi yí wèi dàfū, guǎng shī yīyào, miàoshǒurénxīn, jiù dù zhòngshēng wúshù, gèng yǒu yī hǔ hóu, diǎn lóng jīng děng chuánshuō. Xiāngchuán zài yícì shàngshān cǎi yào de túzhōng, yīn shīzú jiùcǐ fēishēng chéng shén, céng shòudào yīzhì ēnhuì de bǎixìng wèile gǎnniàn qí shēngqián cí xīn, suì lì cí fèngsì. Chuánshuō céng duō cì xiǎnshèng jiù rén, gù shòu cháotíng fēng wéi bǎoshēng dàdì. Zài mǐnnán, jīnmén dìqū guǎng shòu xiāng rén lì miào chóngjìng.

Written by Yang, Huiling