Haiyinsi

Haiyinsi

這張圖片的 alt 屬性值為空,它的檔案名稱為 文化詞09.jpg

Hǎiyìnsì wèiyú jīnmén tài wǔshān shàng, xiāngchuán zì sòngdài jí cún, yīn jīnmén dǎo yú hǎizhōng yǒurú fāngyìn ér dé míng. Yuánběn wèile qíqiú hǎishàng shùnfēng, fèngsì zhǎngguǎn fēng de tōngyuǎn xiānwēng, míngdài chóngxiū zhīhòu gǎi sì guānshìyīn púsà. Hǎiyìnsì wéi xiàndìng gǔjī, hòu diàn dàxióngbǎodiàn wéi lìshǐ jiànzhú. Jīnmén mínjiān yǒu zhengyuè chūjiǔ dēng tàiwǔshān cháobài fózǔ, qíqiú xīnnián píng’ān shùnsuì de xísú, xiāngkè luòyì bù jué, xiānghuǒ dǐngshèng.

Written by Yang, Huiling