Yingchenghuang

Yingchenghuang

Yingchenghuang

這張圖片的 alt 屬性值為空,它的檔案名稱為 文化詞08.jpg

Yíng chénghuáng xiāngchuán yuán zì qīngcháo, xiànjīn wéi jīnmén dāngdì zuìdà xíng de rào jìng huódòng. Qīng kāngxī shíjiǔ nián, zǒng bīng chén lóng jiāng míngdài yú jīnmén chéng qiānhùsuǒ chéng shèlì de zǒng zhèn bīng shǔ qiānyí zhì hòu pǔ (jīn zhī jīnchéngzhèn zhōngxīn), yú gāi nián nónglì sì yuè shí’èr rì jiāng jīnmén chéng de chénghuáng yé fēn huǒ dào hòu pǔ fèngsì. Hòulái rénmen jiāng cǐ rì shè wéi nián lì qìngdiǎn de rìqí, huódòng quán xián shì `qìngzhù wú dǎo yì zhǔ chénghuáng yé qiān zhì jìniàn xún ān rào jìng’.

Written by Yang, Huiling