01 Bạn có biết?

01 Bạn có biết?

這張圖片的 alt 屬性值為空,它的檔案名稱為 116720999_132282781891924_2653940174903440826_n.jpg

‘Facial cleanser’ is called “xǐ miàn rǔ” in Taiwan, as opposed to “xǐ miàn nǎi” in mainland China.