Từ vựng văn hóa

Từ vựng văn hóa

Haiyinsi

Hǎiyìnsì wèiyú jīnmén tài wǔshān shàng, xiāngchuán zì sòngdài jí cún, yīn jīnmén dǎo yú hǎizhōng yǒurú fāngyìn ér dé míng. Yuánběn wèile qíqiú hǎishàng …

Luofan

Jīnmén yóuyú zǎoqí dìjímínpín, shēngcún tiáojiàn búyì, zì shíjiǔ shìjì zhōngyè zhì èrshí shìjì chū, dàliàng de jīnmén rén wèi le gǎishàn jiātíng shēngjì, dùhǎi …

Gongtang

Gòngtáng shì jīnmén zàidìrén cháyúfànhòu de xiǎo diǎnxīn, yěshì guānguāng kè zuì’ài de bàn shǒu lǐ zhī yī. Gòngtáng de lìshǐ xiāngdāng yōujiǔ, qí láiyuán …

Zongci

Jīnmén zì sòngdài shǐ jí yǒu xiān mín yírù, chóngjìng zǔxiān zài hànrén chuántǒng sīwéi zhōng wéi zōngzú lúnlǐ de zuì jiā tǐxiàn. Zǎonián yóuyú …

Yanglou

Shíjiǔ shìjì zhōngyè zhì èrshí shìjì chū, dàliàng de jīnmén rén wèi le gǎishàn jiātíng shēngjì, dùhǎi zhì nányáng fāzhǎn. Zhèxiē chūyángkè shìyè yǒu chéng …